Takagi Yoshin Ryu

This is a system which specializes in grappling and throwing. This my be where dragon drops come from? Founded by Oriuemon Shigenobu Takagi.

I was told that Takagi Yoshin ryu uses the weapons from Kukishin ryu. Does anyone know if this is true or false?

Kata Of The Ryu

Shoden No Kata

 1. Kasumi dori - Fog capture (the kasumi is also the temple area on your head.)
 2. Do gaeshi - Body returning
 3. Karame dori
 4. Koto
 5. Kata mune dori - Single chest capture (refers to grasping one lapel.)
 6. Ryo mune dori - Both chest capture
 7. Oikage dori
 8. Kaigo kudaki
 9. Iki chigae or Ichichigai - In passing
 10. Yui gyaku
 11. Midare gachi/ Ransho
 12. Tennagachi/ Ken nagashi
 13. Hiza guruma omote waza
 14. Hiza guruma ura waza

 Chuden No Sabaki Gata

 1. Katamune dori
 2. Ryomune dori
 3. Onikudaki
 4. Seoigama
 5. Koshi nage gama
 6. Ude ori
 7. Gyaku te nage
 8. Kimon nage
 9. Ate nage
 10. Kocho dori

Chuden No Tai No Gata - Middle level body technique ?

 1. Koshi guruma
 2. Yotsude
 3. Yotsude kuzushi
 4. Keito
 5. Koshi ori
 6. Koshi nagare
 7. Kumi gaeshi
 8. Ryote gake
 9. Mizu nagare
 10. Ryusetsu
 11. Echigo kuzushi
 12. Kasasagi
 13. Hyotsui
 14. Tsuta karame
 15. Tatsu otoshi

Okuden No Kata - Hidden teachings ?

 1. Baido
 2. Kuruma gaeshi
 3. Ten gaeshi
 4. Nagare dori
 5. Yama otoshi
 6. Kura arashi
 7. Sode guruma
 8. Ryote gake
 9. Tansai
 10. Sue otoshi
 11. Tai kudaki
 12. Sofu
 13. Gyaku dori
 14. Rampu
 15. Fusetsu

Eri Shime Gata - Lapel or collar choking technique

 1. Hon jime - basic choke
 2. Gyaku jime - reverse choke
 3. Ude jime - arm choke
 4. Itteki jime -
 5. Itami jime - pain choke
 6. Osae jime - pinning or immobilization choke
 7. Gyaku osae jime - reverse pinning choke
 8. Suwari jime - seated choke

Moguri Gata

 1. Gokuraku otoshi
 2. Jigoku dori
 3. Tama kudaki
 4. Hicho dori
 5. Oni buse
 6. Inazuma nage
 7. Mizu dori
 8. Kisetsu
 9. Tai otoshi
 10. Moguri dori
 11. Moguri nage

Daisho Sabaki Gata

 1. Tsuka kudaki
 2. Hiki dori
 3. Iri dori
 4. Ran gaku
 5. Sukui dori
 6. Ryu koku
 7. Shio gaeshi
 8. Kake otoshi/ keraku
 9. Kote dome
 10. Oto
 11. Kuruma nage
 12. Yotsu shuto/ yotsu de to
 13. Ninketsu/ ha musubi
 14. Sukashi dori

Muto Dori Gata

 1. Kenja dori
 2. Ichimonji
 3. Tsuka otoshi
 4. Muko dori
 5. Mawashi dori
 6. Katate ochi
 7. Ichimonji
 8. Chinto
 9. Ushiro dori
 10. Hira ichimonji
 11. Seigan
 12. Tsuka kuzushi
 13. Matsuba otoshi
 14. Shisumi dori ???

Back to main page