Kukishinden Ryu

This ryu is a battlefield style whose specialty is Happo Hikenjutsu (eight ways of the hidden sword) which means the use of battlefield weapons like spears swords etc...

Dakentaijutsu

Weapons Kata

Goho no kamae

 1. Hira - Flat
 2. Hira ichimonji - Flat straight line
 3. Seigan - True sight, true eye
 4. Katate hicho - Single hand flying bird
 5. Kosei

Shoden no kata

 1. Seion - Live sound
 2. Suiyoku - Snow Dropping of an evergreen tree branch (Avalanche)
 3. Suisha - Water wheel
 4. Kubi wa - Necklace
 5. Hosetsu
 6. Iso arashi
 7. Fubuki
 8. Kata ho
 9. Tatsumaki

Chuden No Kata - Middle level

 1. Ura nami -
 2. Ten chi - Heaven earth
 3. Kata nami
 4. Kasumi gake - Fog dashing
 5. Tatsu no se/ taki no se
 6. Shio kaze/enpuh
 7. yama arashi - Mountain storm
 8. Yanagi kaze/ryu fu - willow wind
 9. Tatsu nami
 10. Kobi/ tora o
 11. Jugan/kasane iwa
 12. Shiho dori - Four way capture

Sabaki Gata

 1. Ara koma
 2. Shika ashi/kasoku
 3. Chikusei
 4. Yume makura - Dream pillow
 5. Suso sabaki
 6. Iso gaeshi
 7. Kaze harai - Wind sweep
 8. Kuruma dori - Wheel capture
 9. Kimon
 10. Ura kimon
 11. Uki mo
 12. Rampu

Okuden No Kata

 1. Fu setsu
 2. Gongi
 3. Kaeshi waza - Returning techniques
 4. Oni otoshi - Demon drop
 5. Iwa kudaki -
 6. Setsu to
 7. Goto
 8. Dofu
 9. Onikudaki - Demon crush
 10. Yanagi kaze/ryu fu
 11. Tachi uchi - Vertical strike (?)
 12. Hane taoshi

Shirabe Moguri Gata

 1. Moguri dori - Driving down capture
 2. Sharin
 3. Ko fuki
 4. Ryu fuku
 5. Tobi chigae
 6. Yama otoshi - Mountain drop
 7. To raku
 8. Shoto
 9. Musa sabi
 10. Tama nage - Head throw(?)
 11. Gyaku nage - Reverse throw
 12. Uchi harai - Strike Sweep


Bo kata (~2 meter stick)

Kamae Kata

 1. Jodan
 2. Chudan
 3. Gedan
 4. Ichimonji
 5. Hira ichimonji
 6. Ihen
 7. Seigan
 8. Tenchijin
 9. Heito

Kihon Gata

 1. Ukemi gata
 2. Ashi barai gata
 3. Shiho bo furi gata
 4. Men uchi gata
 5. Kuridashi gata

Keiko Sabaki Gata

 1. Go Ho
 2. Ura Go Ho
 3. Sashi Ai
 4. Huna Bari
 5. Tsura No Isoku
 6. Ura Isoku
 7. Tsuso Otoshi
 8. Ura Tsuso Ooshi
 9. Ippon Tsugi (One Cedar Tree)
 10. Tatsu Otoshi (Aka-) Taki Otoshi
 11. Kasa No Uchi (hats Inside)
 12. Koku
 13. Tachi Otoshi
 14. Harai
 15. Yama Dezu
 16. Kyo Zume
 17. Shu Ken
 18. Geku
 19. Skeri
 20. Gori Kudaki
 21. Tenchijin
 22. Miki Do
 23. Syo Kata
 24. Ura Name
 25. Haman Gashi


(The next three bo sets,(starting with Shoden No Kata) may not be really Kukishinden ryu, I believe they are from Kijin Chosui ryu which is a branch of Kukishin ryu. They are taught in Bujinkan as Kukishinden ryu. Kijin chosui ryu might actually part of Kukishinden ryu, I don't really know. Bruce) Anyone know?

Shoden No Kata

 1. Chudan Kangi
 2. Gedan Kangi
 3. Ihen Kangi
 4. Jodan Gogi
 5. Ichimonji Gogi
 6. Hira Ichimonji Gogi
 7. Ichimonji Kogi/ Hakugi
 8. Seigan Kogi/Hakugi
 9. Tenchijin Kogi/Hakugi

Chuden No Kata

 1. Jodan Naigi
 2. Gedan Naigi
 3. Hira Ichimonji Naigi
 4. Chudan Jugi
 5. Ichimonji Jugi
 6. Ihen Jugi
 7. Seigan Saigi
 8. Tenchijin Saigi
 9. Ichimonji Saigi

Okuden No Kata

 1. Jodan Sogi
 2. Gedan Sogi
 3. Hira Ichimonji Sogi
 4. Chudan Kakugi
 5. Ichimonji Kakugi
 6. Ihen Kakugi
 7. Seigan Yakugi
 8. Tenchijin Yakugi
 9. Heito Yakugi


Hanbo Kata (~1 meter stick)

Sanso no Kamae/ Sanshin no Kamae

 1. Kata yaburi no kamae
 2. Munen muso no kamae
 3. Otonashi no kamae

Shoden no kata

 1. Katate uchi/ katate ori
 2. Tsuki otoshi
 3. Uchi waza
 4. Nagare dori
 5. Kasumi gake
 6. Iki chigai
 7. Kao kudaki
 8. Ate kaeshi
 9. Saka otoshi

Chuden no kata

 1. Kote gaeshi
 2. saka otoshi
 3. Harai waza
 4. Soto waza

Okuden no kata

 1. Hane otoshi
 2. Mata gake
 3. Kote harai


Yari

Kaisetsu gata

 1. Kanpo
 2. Shiho waza
 3. Hicho Haku
 4. Hitotsukiai
 5. Itto santo
 6. Hassai
 7. Hiso
 8. Tenchi kaku
 9. Happo yaku

Gokui gata/ Kasumi gata

 1. Ichimonji
 2. Kiku sui
 3. Kancho
 4. Kisasu
 5. Hiryu
 6. Tsuki buse
 7. Kage cho
 8. Satsugyoku
 9. Kyoba

Menkyo kaiden hencho gata

 1. Oto
 2. Ryuzu
 3. Tomoe
 4. Chogi
 5. Arashi
 6. Shinmyo
 7. Taki otoshi
 8. Yoko nage
 9. Tate nage
 10. Nichi getsu


Naginata Jutsu

Kamae

 1. Hasso
 2. Seigan
 3. Yoko Ichimonji
 4. Hira Ichimonji
 5. Naka Seigan (Chudan)

Kata

 1. Nagi Taoshi
 2. Sukui Age
 3. Hataki Taoshi
 4. Ashi Barai
 5. Hane Taoshi
 6. Kuri Dashi
 7. Zango Nagi / Zengo Nagi
 8. Sashi Chigai
 9. Tobi Kiri

Bi Naginata Jutsu Gata

 1. Nagi Taoshi
  1. Hasso no kamae
  2. Seigan no kamae
  3. Yoko ichimonji no kamae
  4. Hira ichimonji no kamae
  5. Naka seigan no kamae


Bisento Jutsu Gata

 1. Oushin
 2. Kakugyaku
 3. Chikusha
 4. Namiba
 5. Batto
 6. Gisen
 7. Shintou
 8. Seitou
 9. Miken


Bikenjutsu

 1. Tsuke Komi
 2. Sayu Gyaku
 3. Tsuki Kake
 4. Kiri Age
 5. Kiri Age Sayu Gyaku
 6. Kiri Sage
 7. Kiri Sage Sayu Gyaku
 8. Kinshi
 9. Kinshi Sayu Gyaku
 10. Kocho Gaeshi
 11. Kocho Gaeshi Sayu Gyaku
 12. Shiho Giri
 13. Shiho Giri Sayu Gyaku
 14. Happo Giri
 15. Happo Giri Sayu Gyaku
 16. Tsuki no Wa
 17. Tsuki no Wa Sayu Gyaku
 18. Fudo no Ken
 19. Engeki Buchi
 20. Himyo Ken


Kodachi Jutsu

 1. Hicho no Ken
 2. Shishi Geki
 3. Juji Ken


Jojutsu

(Yonshaku Bojutsu)

Shoden no Kata

 1. Jumonji (cross)
 2. Roppo / Gedan Nagashi (six methods)
 3. Kyuho (nine methods)
 4. Hiryu (flying / leaping dragon)
 5. Tsuke Iri (attaching and entering)
 6. Kasumi Gake (mist hooking)
 7. Ude Gake (arm hooking)
 8. Kote Gake / Kote Gaeshi (wrist hooking)
 9. Tachi Otoshi (sword drop)


Jutte Jutsu

 1. Kiri no Hito Ha
 2. Rakka
 3. Gorin Kudaki
 4. Mizu Dori
 5. Mawari Dori

Back to main page