Shinden Fudo Ryu

This system specializes in Dakentaijutsu which means using effective strikes on specific points on attackers body. Founded by Izuma Kanja Yoshiteru.

Katas of The Ryu

Jutaijutsu

The techniques are against an opponent which attacks with a throw, or a grab and punch situation. Each basic technique have five Henka (variations).

5 Kamae : Body Postures

 1. Za no kamae
 2. Hira Ichimonji no kamae
 3. Seigan no kamae
 4. Katate Seigan no kamae
 5. Shizen no kamae

Shoden Gata : (The lower level)

 1. Kata Munedori - Single breast (chest) capture
 2. Gyaku Kata Munedori - Reverse single chest capture
 3. Ude Dori - Arm capture
 4. Matsu Kaze
 5. Ryu Ko
 6. Gedan Gake - Low level dashing
 7. Ude Ori - Arm break
 8. Kyu In
 9. Kimon Dori
 10. Jinchu Nage
 11. Koromo Gaeshi
 12. Saka Otoshi
 13. Satani Nage
 14. Katate Otoshi - Single hand drop
 15. Gyaku Nage - Reverse throw
 16. Gokuraku Otoshi

Chuden Gata : The middle level

 1. Fu Setsu
 2. Tama Otoshi
 3. Ugo
 4. Randori
 5. Tsuki No Wa
 6. Kocho Dori
 7. Kasa Harai
 8. Kakusei
 9. Kasumi Gake
 10. Ryo Yoku
 11. Utsushi Dori

Okuden Gata : The higher level

 1. Hyo Fu
 2. Gosha Dori
 3. Te Ate
 4. Kari shimo
 5. Tatsu Maki
 6. Furoya Nage
 7. Yama Arashi - Mountain storm
 8. Bai Setsu -

Dakentaijutsu

Ten No Kata : The heaven forms

 1. Nichigeki - Sunfire
 2. Gekkan
 3. Fubi
 4. Uryu
 5. Unjako or Ibari - Skylark
 6. Setsuyaku
 7. Musan
 8. Karai

Chi No Kata : The earth forms

 1. Riken
 2. Shinken
 3. Raiken
 4. Henkyo
 5. Issen
 6. Akuken
 7. Kenkon
 8. Suiryu

Shizen Chigoku No Kata : Secret Natural earth forms? or Natural hell methods.

 1. Tainagashi - Body flow?
 2. Kobushinagashi
 3. Fubatsu
 4. Ryotegake - Both hands dashing
 5. Routo
 6. Fudo - Immovable
 7. Ugari
 8. Fukan
 9. Kasasagi
 10. Suzu Otoshi
 11. Kasumi Otoshi - Fog dropping
 12. Shizen - Natural

Back to main page